Bohrer

1 - 60 von 236 Ergebnissen
MG170 BC HSS-G DIN 338 // 1-10x0,5/ 170-tlg.
BOC
KE10 PROFI BASIC HSS-E Co ABS-Box/1 -10x0,5/19-tlg.
BOC
KE13 Ti HSS-E ABS-Box PROFI PLUS/1- 13x0,5/25-tlg.
BOC
DIN 338-G Typ N // 4,8 mm x 2 BC-Ta sche
BOC
KG10 PB ABS-Box HSS-G DIN 338 // 1- 10x0,5 /19-tlg.
BOC
KG24 HSS-G ABS /1-10,5x0,5+3,3/4,2/ 6,8/10,2/24-tlg
BOC
MK10-2 HSS-R DIN 345 // 14-30 mm in Koffer/10-tlg.
BOC
MG13-TCR BC HSS-G DIN 338 TURBO // 25-tlg.
BOC
BC-B20 Klinge HSS / BC-Verpackung
BOC
MG5-Bit Spibo-Bit,1/4" Schaft // 4- 5-6-8-10/5-tlg.
BOC
KG10 HSS-G ABS-Box /1-10x0,5/19-tlg .
BOC
VE10 HSS-E DIN 338 // 1-10x0,5/19-t lg.
BOC
DIN 338-R Typ N // 3,2 mm x 3 BC-Ta sche
BOC
MG10 U-TL BC HSS-G 338 P-PLUS// 1-1 0x0,5 /19-tlg.
BOC
MG601 HSS-G DIN 338 // 6-10x0,1/41- tlg.
BOC
MT13 BC HSS-TiN DIN 338 // 1-13x0,5 /25-tlg.
BOC
MG36 BC HSS-G DIN 338 // 2,0-6,5x0, 5 / 36-tlg.
BOC
KG13-TCR BC HSS-G DIN 338 TURBO // 25-tlg.
BOC
KG13 PB ABS-Box HSS-G DIN 338 // 1- 13x0,5 /25-tlg.
BOC
ME13 Co8 HSS-E DIN 338 P-PLUS// 1-1 3x0,5/ 25-tlg.
BOC
MT130 HSS-TiN DIN 338 // 1-6x0,5+3, 3/4,2/130-tlg.
BOC
KE10 Ti HSS-E ABS-Box PROFI PLUS/1- 10x0,5/19-tlg.
BOC
DIN 338-R Typ N // 4,8 mm x 2 BC-Ta sche
BOC
VG10 HSS-G DIN 338 // 1-10x0,5/19-t lg.
BOC
KT10 HSS-TiN ABS-Box /1-10x0,5/19-t lg.
BOC
ME10 BC HSS-E DIN 338 // 1-10x0,5/1 9-tlg.
BOC
KE13 HSS-E ABS-Box /1-13x0,5/25-tlg .
BOC
ME13 Ti HSS-E PROFI PLUS // 1-13x0, 5/25-tlg.
BOC
KR13 HSS-R ABS-Box /1-13x0,5/25-tlg .
BOC
MG5-LH P-PLUS LINKS // 4-5-6-8-10/5 -tlg.
BOC
MK10-1 HSS-R DIN 345 // 14-23 mm in Koffer/10-tlg.
BOC
MG5-ALU Bohrer Typ W // 4-5-6-8-10/ 5-tlg.
BOC
KG601 HSS-G ABS-Box /6,0-10,0x0,1/4 1-tlg.
BOC
KS6-K TiALN HSS Kegels.ABS-Box// 6, 3-20,5/ 6-tlg.
BOC
MG13 BC HSS-G DIN 338 // 1-13x0,5 / 25-tlg.
BOC
V10 HSS-R DIN 338 // 1-10x0,5/19-tl g.
BOC
MG10-TCR BC HSS-G DIN 338 TURBO // 19-tlg.
BOC
DIN 338-G Typ N // 12,5 mm BC-Tasch e
BOC
MG10 PB HSS-G DIN 338 // 1-10x0,5 / 19-tlg.
BOC
ME13 BC HSS-E DIN 338 // 1-13x0,5/2 5-tlg.
BOC
DIN 338-G Typ N // 1,5 mm x 3 BC-Ta sche
BOC
BC-E350 Klinge HSS / BC-Verpackung
BOC
KS6 HSS-TiN Kegels.Metallkass// 6,3 - 20,5 /6-tlg.
BOC
ME70 BC HSS-E DIN 338 // 1-10x0,5/7 0-tlg.
BOC
DIN 335 HSS C 90° // 5,0 mm BC-QP
BOC
DIN 338-G Typ N P-PLUS red.13 mm // 20,0 mm BC-QP
BOC
KT13 HSS-TiN ABS-Box /1-13x0,5/25-t lg.
BOC
PG6 HSS-G DIN 338 // 2-8x1,0/6-tlg.
BOC
KG13 HSS-G ABS-Box /1-13x0,5/25-tlg .
BOC
MT10 BC HSS-TiN DIN 338 // 1-10x0,5 /19-tlg.
BOC
ME13 U-TL HSS-E DIN 338 P-PLUS// 1- 13x0,5/25-tlg.
BOC